Goed Volk schrapt grondwetartikel 120

(Dit artikel verscheen eerder in Frontier; geen enkele reactie op gehad terwijl er alles van Codex, chemtrails, Monsanto t/m stralingterreur en de misdragingen van de Europese Commissie mee kan worden gepareerd. Het trieste van de kritische massa in Nederland is dat deze gewoon niet in staat is strategische spitsen te effectueren.)

 

art 120 grondwetNederland en Finland zijn de enige landen in Europa waar de rechter in uitspraken niets kan doen tegen ongrondwettige wetten en verdragen. Dat betekent dat onze hele grondwet buitenspel staat en hiermee onze burgerrechten altijd buitenspel zullen staan zolang artikel 120 blijft bestaan. Dit artikel luidt: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. En hiermee heeft Nederland alleen voor het decorum een grondwet, maar is de burger in werkelijkheid 100% vogelvrijverklaarde en 100% rechteloos. Femke Halsema heeft in de tijd dat ze zich nog niet met de filmpjes van Micha Kat bemoeide ooit in de Kamer uitgesproken tegen dit artikel 120.
Een grondwet is belangrijk, want het is zeker in deze tijd, waar een mainstream media based corporatocratie al jaren onaanvaardbaar oprukt, een intelligente weloverwogen gentlemen agreement. Een verdrag dat ervoor moet zorgen dat we een beetje prettig met elkaar samen kunnen leven en de beschaving zich verder in kwalitatieve zin kan voortzetten. Moderne grondwetten waarborgen daarbij een aantal cruciale voorwaarden als democratische rechten van de burger en plichten van de overheid. Hieronder alles wat onder normale mensenrechten ressorteert, waaronder de onaantastbaarheid van lichaam, privésfeer en leefomgeving en vrijheid van meningsuiting.

phonetappedIn Nederland zijn die laatste zaken goed geregeld via grondwetartikelen 7, 10, 11, 20, 21 en 22. Althans in theorie. Grondwetartikel  120 maakt het ons immers onmogelijk ons op welk grondwettelijk recht dan ook te beroepen bij schending daarvan door de overheid. De overheid kan onbeperkt ongrondwettige wetten scheppen of onderdelen van artikelen manipulatief interpreteren waarmee ze juridisch haar verantwoording afwimpelt en waarmee ze zich vrijwaart van rechtsvervolging en schadeclaims. Het gespleten portret dat de overheid in deze strekking laat zien, anno 2013, is dat van een ongrondwettige maar legale organisatie die de corporatocrate en oligarchische machten in de ene idiote actie na de andere beschermt tegen burger, democratisering, open informatie en vooruitgang. Meest actueel uit deze zich in de artikel 7 lid 1 schendende boetes van meer dan 30.000 euro die de overheid aan kruidenspecialisten oplegt in dienst van farmaceutische financiële belangen; het Codex Alimentarius-verhaal. Er overigens door te drukken middels misbruik van artikel 7 lid 4.

De erosie van onze democratie zou nooit zover zijn opgerukt als Nederland over goede kranten zou beschikken. Maar in Nederland bestaan die dingen niet. Kranten verdienen tonnen geld aan allerlei advertenties en ondersteunende pulpinformatie die onverenigbaar zijn met respect voor cruciale grondwettelijke rechten en algehele eigentijdse normen van beschaving. Met als gevolg dat ze in een even potsierlijke als onmogelijke spagaat zijn beland. In het beste geval houdt de kant van vandaag een soort “De Wereld draait Door-achtig” imago overeind dat sommige minder mentaal begaafde abonnees nog net verteerbaar vinden. Tegelijk druipen abonnees doorlopend af omdat de kloof tussen kranteninfo en de sociale consensus in de social media en het onafhankelijk nieuws op Internet te groot wordt om de krant nog te beleven als iets waar je afdoende aansluiting bij vindt om het abonnement te verlengen.

De Goed Volk-reclameposters van de Volkskrant met haar moraliserende toon kort nadat de Volkskrant in december 2012 grote verontwaardiging oogste met haar pro-Monsanto actie, is typerend voor de schizoïde spagaat van de in financiële onzekerheid verkerende krant van vandaag.

fok monsantoGoed Volk schreeuwt niet, preekt de Volkskrant. Goed Volk schreeuwt natuurlijk juist: Weg met die Monsanto Roundup® -ads! Goed Volk wordt niet zomaar veroordeeld door de Reclame Code Commissie!  Goed Volk weet ook niet alles preekt de Volkskrant. Nee fout Volkskrant: Goed Volk leest onafhankelijke bladen en boeken, surft het onafhankelijke nieuws af en weet alles van echte schone energie, dat WTC 7 zichzelf nooit heeft kunnen opblazen, hoe de Bilderbergers opereren, wat er achter de Codex zit, waarom Osterhaus & Klink wilden vaccineren, hoe je op natuurlijke manier van klachten kunt afkomen, waarom je geen chip moet laten implanteren etc., etc.. U heeft geen idee hoeveel Goed Volk weet zodra het beseft dat elke berkeboom voor een grote Nederlandse krant er een teveel is, en het hier consequent naar handelt.

Maar dit is infowarfare binnen infowarfare. Dat zet evenveel zoden aan de dijk als ruzie maken in je eigen hoofd. 10 Jaar journalistiek masturberen op de aanloop van Codex Alimentarius heeft niet voorkomen dat deze nu als een dictator op de troon zit en Maxima promotor van Monsanto werd. De tijd van polemieken en patstellingen moet daarom verwaaien voor een tijd van ontnuchtering. Van rechtszaak na rechtszaak en de ene politieke aardverschuiving na de andere. Een tijd van humane herdemocratisering en herbeschaving, de plicht van ieder Goed Volk aan zichzelf en zijn kinderen. Een tijd waarin alle waakhonden van beschaving zich focussen op maar een punt: Het met petities, acties en brede publieke discussies afschieten van dit feodale grondwetartikel 120 zodat we in een paradox weer over een grondwet en daarmee over een bundel onvervreemdbare rechten beschikken, die op een normale manier verdedigbaar zijn. Ongeachte wat politici ons via kranten en TV proberen op te leggen, de corporate macht komt er dan niet meer “legaal” doorheen. In het Codex-kader is het daarbij noodzakelijk dat ook artikel 7 lid 4 wordt geschrapt omdat het strijdig is met 7 lid 1 en momenteel misbruikt wordt op een manier die elke liefhebber van natuurlijke gezondheid duidelijk zal zijn. Zie bij Bronnen alle genoemde grondwetartikelen op een rijtje:

Bronnen:

 

–          Misleidende Monsanto ad van Volkskrant en Telegraaf
http://www.biojournaal.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=11077

–          Maxima & Monsanto
http://www.st-otherwise.org/press-release-feeding-the-world-conference-missing-the-boat/

 

–          Genoemde grondwetartikelen op een rijtje:

 

Artikel 120

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

 

Artikel 10

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

 

Artikel 11

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

 

Artikel 20

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.

3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

 

Artikel 21

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

 

Artikel 22

1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.

3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

 

Artikel 7

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

7 gedachten over “Goed Volk schrapt grondwetartikel 120”

 1. Je kunt artikel 120 van de grondwet omzeilen door gebruik te maken van artikel 93/94 van de grondwet. Deze artikelen verplichten een rechter namelijk om nationale wetgeving te toetsen aan internationale verdragen. Je moet het alleen zelf aangeven, zij laten na dit uit zichzelf te doen De kans is groot dat een rechtbank dit afwijst op basis van “vaste jurisprudentie”. Dan zul je hoger beroep aan moeten tekenen. Indien het dan ook afgewezen wordt zul je naar het EHRM moeten of het hof van Justitie in Luxemburg. De laatste is op zich iets makkelijker/toegankelijker, je kunt namelijk al een klacht neerleggen via het Europarlement zonder dat de zaak voor een rechter in NL is geweest. Aan de andere kant heb je uiteraard meer kans met een vonnis/arrest waaruit duidelijk blijkt dat je rechten geschonden zijn. Probeer gebruik te maken van de UVRM, het EVRM, IVCSER, IVBPR en het Handvest (van de grondrechten van de EU). Indien een rechtbank stelt dat de UVRM geen verdrag zou zijn, dan kun je je beroepen op artikel 1 van het EVRM. Hierin worden nl de rechten genoemd in de UVRM gewaarborgd. Succes. Mvrgr, Fred

  1. Goede suggestie for the time being Fred. Echter Ik vind dat het simpel moet en dat dit moet worden afgedwongen. Wij moeten ons gewoon rechtstreeks en altijd op de grondwet kunnen beroepen. De grondwetten zijn voor het belangrijke deel op heel andere motiven tot stand gekomen dan latere corporate gestuurde wetten die dit ondermijnen. Het is voor de doorsnee burger geen doen om al die instanties aan te schrijven.

   1. Je hebt helemaal gelijk, Benjamin. Echter de rechtelijke macht in NL wil hier, nog niet, aan. Vandaag heb ik net bericht gekregen van de Raad van State, waarin ze in de uitspraak gewoon de, door mij aangehaalde misstanden in de NL wetgeving, weigeren te behandelen. Ze doen net of het niet ingediend is in het hoger beroep. Ze behandelen alleen punten waarmee ze denken weg te kunnen komen. Met deze zaak moet ik nu dus ook Europa in. Het is op dit moment, voor mij, de enige mogelijkheid om onrechtmatigheden door de NL wetgever en de rechtelijke macht aan te kaarten. Via mijn Fb pagina probeer ik mensen al wel bewuster te maken dat ze ook rechten hebben en dat ze daar voor op moeten komen. Als er genoeg mensen gemotiveerd kunnen worden kunnen we het misschien afdwingen. Maar nu ben ik bang dat de vuist nog niet groot genoeg is. In het verleden heb ik ook geprobeerd politieke partijen, als ik me goed herinner nagenoeg allemaal, aan de hand van mijn stukken te motiveren om actie te ondernemen. Niet één. Op dit moment ben ik niet bij machte om voldoende mensen te motiveren om hier een vuist te maken. Als jij dat wel kunt, sluit ik me er direct bij aan. Als laatste wil ik nog aanhalen dat de NL grondwet ook discriminerend is en een aantal artikelen strijdig met elkaar.

    1. EMLS doet een juridische aanval op art. 120 grondwet in een q-koortszaak en een zaak m.b.t. onvrijwillige blootstelling aan kunstmatig gepulste elektromagnetische straling.

 2. Ik wil dolgraag mee helpen om een steentje bij te dragen dat er werkelijk iets kan veranderen. Zitten er echt bewuste mensen in de politiek met een goed hart aangaande de mens, natuur en aarde? Want zoals het nu gaat, klopt er zoveel niet. Ik vind het een prachtig artikel en ik zeg het voort op F. Tevens wil ik samen met iemand een brief schrijven naar de gemeentes over de chemtrails, KNMI, en de koning….wie weet ben ik wel gek maar het klopt toch niet en als je als goed Volk leest, vind je de echte werkelijkheid..veel gebeurd uit onwetendheid en niet volledig bewustzijn. Het volk slaapt en neemt aan..we hebben zelf de controle en macht te nemen en die zit in ieder mens en ons potentieel en kracht is zoveel grootser maar men wilt ons klein houden….eens zullen de rollen omdraaien…..Liefde.

  1. Als ik je bericht lees Sandra, ben je voor mij niet gek. Wat je nu kunt doen, is andere mensen bewuster te maken door niet bang te zijn en uit te komen voor je mening. Probeer hierbij wel de meningen van anderen te respecteren, zij hebben ook recht op hun mening. Je kunt ook petities opzoeken op het net die je aanspreken, deze te tekenen en ook hierbij anderen proberen te motiveren, het ook te doen. Het gaat erom dat mensen actie beginnen te ondernemen. Al is het vanuit een luie stoel, dan is het begin gemaakt en zijn ze eerder bereid ook aan andere acties bij te dragen/deel te nemen. De verandering/ommekeer komt. Is al in werking, alleen we zijn er nog niet. Probeer ook rekening te houden met het feit dat heel veel mensen bang zijn voor veranderingen, bang zijn voor het onbekende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *