Babeldam. Het einde van Babelonië

babylonVerborgen binnen iedere spreektaal ligt het ware Babylonië dat ons nog altijd veel verwarring en daaruit voortvloeiend wantrouwen, strijd en ellende bezorgt.

Babeldam, hier beschreven, biedt zicht op dit Babylonië en op de pre-Babylonische helderheid.

Dit wordt duidelijk als we beseffen wat een taal precies is. Woord en betekenis zijn als de variabele en toegekende waarde van een software programmeertaal, en ieder mens hanteert een eigen set (groot of klein) variabelen en zal daar zijn eigen waarden aan toekennen.

In woordenboeken probeert men weliswaar eenduidige waarden vast te leggen maar dat is een bij voorbaat verloren zaak. Iedere variabele wordt daarin gedefinieerd met een hele reeks andere variabelen, niet met constanten. Bovendien gaan wij voortdurend buiten ons woordenboekje.

 

Vraag 10 mensen of ze in god geloven en je krijgt bijvoorbeeld 5x ja en 5x nee.

Dat lijkt duidelijk maar is het niet. Het is verwarring dat tot oorlog leidt.

Bij verder vragen zal blijken dat zowel de ja- als de neezeggers een breed scala aan godsbeelden hanteren, variërend van het sinterklaasmodel uit de kindertijd tot de zuivere abstractie van de onnoembare maar niettemin bestaande Eerste Oorzaak. Schrijver dezes hanteert laatstgenoemde, als hulpvariabele ter oplossing van het vraagstuk des levens. Naar goed wiskundig gebruik. Slecht voorbeeld doet hier goed volgen…

 Spreektaal is een primitief communicatiemedium. Het is slechts een verzameling variabelen, concepten, waar bovendien bijzonder slordig mee wordt omgesprongen. Iedereen doet maar wat. Nieuwe variabelen en waarden worden bedacht, met zowel variabelen als de waarden wordt gegoocheld alsof we in een circus leven. Wisseltrucs zijn dagelijkse kost, verwarring is vaker opzet dan ongeluk want er kan mee worden ‘verdiend’. Bedrog werd een politieke kunstvorm.

Washington3
Washington

Er zijn andere talen, die zijn we vergeten of zijn ons afgenomen. Beeldtaal, het gebruik van symbolen, wordt nog gebruikt door geheime genootschappen. Beeldtaal is minder verwarrend maar vergt meer kennis. Een beeld ‘zegt meer dan 1000 woorden’ voor wie die kennis heeft. Er zijn meerdere beeldtalen.

De taal van het gevoel is de oorspronkelijke taal en is het krachtigste. Een gevoel ‘zegt meer dan 1000 beelden’. Deze taal is niet geheim maar wel onderdrukt, met name door het autoriteitenstelsel, door valse leringen die mentale en hersenschade tot gevolg hadden (l/r ofwel mnl/vr onbalans).

Twee bijzondere dwalingen

Twee bijzondere vormen van verwarring zijn het bestaan van een waarde waar we geen variabele voor hebben en het bestaan van een variabele waar geen waarde voor bestaat.

De effecten daarvan zijn dat we niet zien wat er wel is, en zien wat er niet is.

Meestal is dat het gevolg van manipulatie. Enige voorbeelden:

occultchurchDe bedenker van ADHD gaf toe dat ADHD niet bestaat, dat hij het als marketingkreet verzon. Thans worden er miljarden mee verdiend en ondergaan begaafde kinderen een vorm van chemische lobotomie om de effecten van o.a. voedseladditieven te corrigeren, met als hoofdwerking dat de mogelijkheid tot spirituele bewustwording wordt geblokkeerd.

AIDS idem. Het betekent toch echt Acquired Immune Deficiency Syndrome ofwel een verzwakt immuunsysteem. Daar zijn ontelbare stressoorzaken voor, maar een ziekte is het niet. Het is een syndroom ofwel conditie. Het immuunsysteem kan door verwijdering van de stressbron(nen) op natuurlijke wijze herstellen aldus Hippocrates. Maar als je eenmaal ‘slikt’ wordt je immuunsysteem effectief en profijtelijk gemanaged, dat wil zeggen je wordt een bron van hoge inkomsten.

Omgekeerd, er zijn ook variabelen, woorden, die je niet mag uitspreken op straffe van verlies van inkomen of vrijheid, ja zelfs van leven. Dus weet bijna niemand iets van zaken die ons zouden kunnen bevrijden uit de Babylonische carrousel van slavernij. Geheime genootschappen en het militair-industriële complex kennen die woorden wel. En als ze al uitlekken worden ze belachelijk gemaakt door ze in comics, sci fi films of damesbladen op te nemen waardoor niemand ze meer serieus durft te nemen, ja zelfs tegen eigen belang in meehelpt te demoniseren.

Deze voorbeelden illustreren de wijze waarop de Babylonische spraakverwarring vergaand ingrijpt in het daglijks leven. We verliezen er de werkelijkheid en onze vrijheid door uit het oog.

De oorzaak

Na de beschrijving van dit Babylonische probleem en enkele gevolgen ervan kunnen we de oorzaak beschouwen.

Informatieoverdracht vindt plaats op vele niveaus. Als gesteld wordt dat het menselijk organisme 1,2 miljoen frequenties omvat zijn dit in principe 1,2 miljoen frequenties waarop wij ononderbroken communiceren! Men kan de mensheid zien als een verzameling stemvorken die voortdurend hun trillingen uitwisselen. We zijn letterlijk één lichaam. Onbewust verwerken wij 4×10 tot de macht 15 bits/sec., en bewust 2.10 tot de macht 9 bits/sec. Het verschil is een factor 2 miljoen!

Geheel bewust zouden wij super computers zijn, nu zijn we primitieve 1ste generatie PC’tjes.

Potentieel kunnen we telepathisch op gevoelsniveau met hoge data transmissie foutloos informatie uitwisselen, nu wisselen we slechts een beperkte set lege variabelen uit. Leeg, omdat de bijbehorende waarde niet verbaal kan worden overgedragen. We moeten maar afwachten welke waarde de toehoorder er aan toe zal kennen. Een rampzalige situatie.

 Door vernauwend bewustzijn raakten we steeds verder van de hogere communicatie niveaus verwijderd . De introductie van het gesproken woord werkte dit in de hand. Dit was aanvankelijk geen probleem maar mettertijd werd het dat wel. Steeds meer raakten we verstrikt in het gesproken woord en de mogelijkheid tot manipulatie ervan.

De gevolgen

Je ziet wat je denkt, gedachten scheppen de illusie van het bestaan. Omdat we allemaal een persoonlijke set variabelen hanteren, onze woordenschat, en bovendien daaraan persoonlijke waarden toekennen, beleven we allemaal ons persoonlijke universum. Blije mensen zien een mooie wereld, dieven vertrouwen niemand, heerszuchtigen zien overal verraad, astronomen zien meteorieten, wie graag slachtoffer speelt ziet overal daders en wie graag aandacht heeft vind ook wel een oplossing. En allemaal geloven we in materie, ruimte en tijd alhoewel grote avatars, filosofen en wetenschappers waaronder Einstein er in alle tijden op wezen dat dat illusies zijn.

Het zintuiglijk waargenomen universum is dus een persoonlijke creatie en slechts identiek aan die van anderen voor zover de gehanteerde variabelen en waarden overeen komen.

Omdat iedereen door valse leringen in de waan verkeert in een vaststaand objectief universum te leven ontstaat strijd over de waarde ervan. We menen dat anderen gek of gevaarlijk zijn als ze niet met de waarde van ons persoonlijke universum instemmen. Een chaotische strijd om het bestaan is het resultaat, met alle list en bedrog van dien.

De oplossing

We kunnen beginnen met ons steeds bewust te zijn dat met woorden veelal commercieel of politiek wordt gespeeld en dat ze vaak iets suggereren wat verre van de feiten is.

Een bezet gebied een nederzetting noemen is zo een voorbeeld.

Talen die de variabiliteit van woorden willen uitbannen geven aan letters ook getalswaarden en dat is natuurlijk een hele verbetering. Je kunt zo een exacte beschrijving van de waarheid formuleren die niet meer onderhevig is aan dwaling. Wel wordt de moeilijkheidsgraad hoger en gaan bij vertalen die natuurzuivere getalswaarden verloren waardoor er alleen nog maar een hoogst twijfelachtige verbale verpakking overblijft (vanuit Hebreeuws, oud Grieks etc.). Zolang de combinatie van letter en getalswaarden in tact blijft en begrepen wordt is zo een taal echter veel waard, getuige de zware oververtegenwoordiging van joodse Nobelprijswinnaars.

Maar dit is niet voldoende, getuige de situatie in de wereld…

De enige oplossing afdoende is herstel van hogere niet-manipuleerbare communicatie zoals eerder beschreven.

De waarde van de gesproken variabelen wordt dan weer overdraagbaar. Bedoeling, beeld en zelfs gevoel liften dan weer non-verbaal mee met het gesproken woord. Tenslotte is zelfs het gesproken woord niet meer nodig. We zijn weer thuis!

Onmogelijk? Nee, het is gelukkig eenvoudig. We kunnen elkaar weer leren verstaan. Door herinnering van de eenheid die we zijn komt vanzelf die eenheidscommunicatie ook weer op gang.

Dit proces is wat juist in deze tijd versterkt gaande is en waar men gemakkelijk bij aan kan sluiten.

Door te besluiten dat te gaan doen.

Want u geschiede naar dit besluit. Omdat we de wind nu in die richting mee hebben.

Voetnoot:

Schrijver dezes is gelukkig niet deskundig op enig officieel goedgekeurd gebied.

Hij geeft als vrij mens in vlees en bloed zijn strikt persoonlijke niet officieel goedgekeurde mening vanuit zijn persoonlijk universum waarvan de aanname grote gevolgen kan hebben voor uw persoonlijk universum en mogelijk gebrek aan gezondheid…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *