Wat is er eigenlijk zo fijn aan soeverein?

barcodeIn het vorige artikel met betrekking tot het fenomeen “Soeverein mens” zijn er natuurlijk best wel wat motiverende argumenten gegeven om je naam te claimen en jezelf uit te roepen tot vrije, soevereine mens. Maar zoals ook in dit geval weer, is het gras aan de andere kant altijd groener en lijkt het allemaal rozengeur en maneschijn maar er zouden dus ook nadelen aan kleven.

Afstand doen van je natuurlijke persoon werkt namelijk twee kanten op. In principe neem je afstand van het systeem en wens je daar ook niet meer voor te betalen. To zover geen probleem, maar dan vervallen daarmee ook de plichten van het systeem, waarmee de staat dus ook niet meer verplicht is uitkeringen en subsidies te verstrekken(Er is immers geen contract meer) En hoe zit het dan met de openbare voorzieningen? Kun je daar nog wel aanspraak op maken? Hoewel ik vond dat op dat vlak de nog altijd voor ons onbekende pleiter voor soevereiniteit in haar beargumentatie wel een paar punten had, die met het nodige natte vingerwerk over de op te voeren kosten hiervan aan de burger “doorberekend”, wel zeer fraudegevoelig is en feitelijk niet goed is geregeld binnen de huidige wetgeving en het belastingstelsel.

hegemoneyMaar buiten het systeem stappen wil wél zeggen dat je in principe het burgerschap opgeeft en daarmee ook alles wat erbij hoort zoals paspoort, id kaart en het burger service nummer. Zonder deze is het niet mogelijk binnen het gelegaliseerde systeem werk te krijgen en uiteindelijk zal de persoon in kwestie dus worden aangemerkt kunnen worden als stateloos wat betekent dat deze persoon op elk moment kan worden opgepakt en het land uitgezet. Deze persoon maakt immers geen deel meer uit van de maatschappij althans zo zal het binnen het systeem worden uitgelegd, ook denk ik omdat het uitvoerend orgaan geen besef heeft van de oorsprong van de hegemonie waarop zij zich baseert.

Nu zal het qua paspoorten en ID-kaarten niet zo’n vaart lopen, maar al het andere wel degelijk. Uitkeringen zullen worden stopgezet evenals zorgpremies, huurtoeslagen en alles wat erbij hoort. Nou kan het in mijn eigen optiek niet zo makkelijk zijn voor de overheid om dan te zeggen dat je je dan niet direct meer kunt beroepen op deze algemene voorzieningen. Tenslotte ben je mede erfgenaam van een gemeenschappelijk bezit waaraan je voorouders ook hebben gewerkt en mee betaald en dan heb je natuurlijk nog je eigen afdrachten in de periode voor je afstand deed van je natuurlijk persoon. Het kan niet zijn dat dat in een keer zomaar overboord gaat.

Wat het nog ingewikkelder maakt is dat ondanks een groot deel van je geld en je leven zijn gestoken in je kingforsizevaderland, we het alleen maar te pacht zouden hebben en dat ons rijk in feite zou toebehoren aan de monarchie. Die daar zelf nog nooit een cent belasting aan heeft bijgedragen Sterker nog, we deze meneer die zich Koninklijke Hoogheid mag noemen ook nog eens rijkelijk betalen om zijn onderdanen te mogen zijn. En onder zijn troon te zwoegen opdat hij en de generaties na hem?  in luxe en weelde kunnen leven en we hem daarvoor mogen toejuichen zodra hij zich aan het volk laat zien. Persoonlijk heb ik hier meer moeite mee dan dat we met zijn allen bijdragen in de voorziening van de algemene middelen (mits dit eerlijk en transparant gebeurt, maar helaas ook dat niet) In feite zeg ik dat er een juiste balans hoort te zijn tussen geven en nemen. En daarin zou ik van de soevereine mw. l.a. Brugman graag wat meer toelichting willen.
Omdat op dat vlak niet helemaal duidelijk is, of soeverein zijn betekent dat je terugverlangt naar de middeleeuwen of naar een eerlijkere verdeling tussen rechten, plichten, vrijheden, rijkdommen en inspraak (in zoverre mogelijk) bij mensen die toevallig eenzelfde nationaliteit delen omdat zij in een bepaald gebied zijn geboren of wonen.

wimlexIk zou dan ook graag willen zien toegelicht hoe het  “Soevereine Mens” concept in haar huidige dan zou werken. Een moeilijk te verenigen concept met het huidige Westerse denken. Wordt de soevereine mens geacht een stuk land binnen het geboortegebied te claimen en uit te roepen tot vrijstaat, of kan de soevereine mens in harmonie en zonder problemen naast zijn belastingplichtige en daarmee officieel voorzieningsgerechtigde tot natuurlijk persoon gemaakt medemens?   Wel kan men als soeverein volgens mij een heel eind komen wanneer men in staat is zichzelf van inkomsten te voorzien en betaald naar wat men verbruikt. Maar dat kun je ook als natuurlijke persoon dus maakt dat het hele concept niet een overbodig verhaal? want wanneer men zelf voldoende inkomsten kan genereren om de eigen broek op te houden is de rest helemaal niet nodig en bestaan er legale constructies welke het zelfde resultaat opleveren zonder dat men de rechten binnen de maatschappij hoeft op te geven.

Natuurlijk zijn er dan nog de opgelegde belasting en zorgplicht e.d. die toegegeven een ongemeen dwingend karakter hebben, zonder dat hier duidelijke onderlinge afspraken aan vooraf zijn gegaan. geen offerte, geen specificatie, geen nacalculatie, geen handtekening alleen een factuur.

justice to the peopleEn zo zijn er nog wel wat dubieuze zaken, waarvan ik denk ik eerder zou willen pleiten voor een volksgericht tegen de staat, onder het mom “ik claim mijn recht tot zelfbeschikking” en reserveer het aan mij opgelegde bedrag in de algemene bijdrage, tot het tegendeel is bewezen dat de overheid mijn geld en daarmee mijn belangen en die van iedere andere burger zodanig beheert dat zijn/haar welzijn zijn gewaarborgd.

En geen misbruik maakt van haar positie.

Kortom: Money for value. Want als je alle landen ter wereld met restaurants kon vergelijken dan zou ik in Nederland anno nu, nooit meer gaan eten.

Schofterige bediening, het eten is smakeloos, fantasieloos en karig, onder misleidend excuus: haute cuisine. Je had bij aankomst een rijkelijk gevulde portemonnee, althans voor je gevoel kon je wel een stuivertje verbrassen. Het servies is in elk geval blinkend schoon dat wel, al was het maar omdat de meeste bezoekers op het eind alsnog in de keuken staan af te wassen. Omdat de prijzen die op de menukaart stonden, bij het afrekenen inmiddels weer zijn verhoogd. Met een onverzadigd gevoel verlaat je het restaurant en kijkt naar de rijen voor de deur, terwijl je je afvraagt wat ze daar toch in het eten stoppen dat er zoveel mensen met een lege blik in hun ogen toch blijven komen voor meer..                                                     

Kortom het inhouden van betalingen totdat duidelijk is waarop deze zijn gebaseerd, en er blijk is van een verantwoorde boekhouding lijkt me gezien de huidige situatie en het steeds duidelijkere mismanagement in politiek en alles wat eraan verwant is, geen onredelijke claim. Wie met mij deze zaak wil aanvechten, melde zich. Door op dit artikel te reageren. Dat kan ook anoniem, geef dat dan even aan. 

Hieronder wilde ik nog even in gaan op een aantal punten die vanuit Niburu worden genoemd als stappen om jezelf tot soeverein mens te laten verklaren. Een aantal zaken zal in de praktijk anders werken dan dat hier wordt beweerd:

Alles begint zoals vermeld met het opvragen van de kopie van uw geboorte akte om deze vervolgens met een kopie van ID-kaart of paspoort te sturen met een brief waarin staat dat u de naam zoals op de geboorte akte staat claimt als uw eigen. In deze brief wordt verwezen naar uw recht op de naam met copyrights. Dit is wassen neus nummer 1 want wie de Europese en Nederlandse wetgeving erop naleest zal zien dat op persoonsnamen en algemene namen geen copyrights of trademarks kunnen worden geclaimd. Deze brief doet dus helemaal niets voor u. (lees hieronder verder, dit dit advertentieblok wat ik niet wegkrijg en de webdesigner is spoorloos, wil niet zeggen einde artikel)

digiDTevens wordt in dit filmpje gesteld dat gemeentes conform de wet basisadministratie verplicht zijn dergelijke brieven in behandeling te nemen. Dat klopt, echter zijn ze geenszins verplicht er ook de uitkomst aan te geven welke wordt gesteld in het filmpje. De gemeente staat volledig in haar recht een verzoek af te wijzen als ze dat nodig acht. In dit geval heeft de brief geen enkele wettelijke betekenis en zal deze in het dossier verdwijnen, meer niet. Kortom, stap 1 van dit verhaal dient werkelijk geen enkel doel en heeft wettelijk geen enkele basis of waarde.

Vervolgens wordt verwezen naar het toepassen van geheimcode 7 op uw GBA gegevens, en dat kan uiteraard en net zoals gesteld in het filmpje kunnen dan alleen gerechtigde en gemachtigde instanties bij deze gegevens. Dit is opnieuw een wassen neus want particulieren en bedrijven mogen nu ook al deze gegevens niet inzien, en gerechtelijke en overheidsinstanties mochten dat al wel en blijven dat mogen. Dus ook hier geldt; een wassen neus en een verspilling van uw tijd.

Vervolgens wordt er geadviseerd de documentatie die u hierop ontvangt te scannen en op te sturen voor plaatsing op ikclaimmijnnaam.nl om daar in het register te worden opgenomen. Ook hier hebben we wederom te maken met een wassen neus want deze site is geen erkend publicatie orgaan, en ook zijn publicaties op het Internet niet verplicht. De advertentie in de krant waar over wordt gerept is overigens wel een geldig publicatiemiddel.

Doordat bovenstaande dus geen rechtsbasis heeft omdat er geen copyrights geclaimd kunnen worden op persoonsnamen en algemene namen is ook de wachttijd van 6 weken overbodig, er is immers niets om bezwaar tegen te maken. Bezwaren gaan er wel komen maar niet door bovenstaande, leest u maar even verder:

royal flush
the Royal Flush

Stap 3 gaat over een notariële akte die moet worden gestuurd naar Koning Willem Alexander, en is bedoeld om uw soevereiniteit te claimen en de omgangsvormen vast te leggen en daar beginnen de problemen: Namelijk wordt er bijvoorbeeld gerept over hoe u kunt aangeven dat u een vastgesteld percentage aan belasting e.d. gaat betalen. Wat hierbij niet wordt vermeld is dat Zijne Doorluchtige Hoogheid niet verplicht is hiermee akkoord te gaan en indien ze de akte verwerpt u dus geen onderdaan meer bent in het Koninkrijk der Nederlanden wat er op neerkomt dat u dan stateloos bent.

Hierdoor vervallen alle plichten van de staat jegens u en ook uw rechten. Dit houdt in extreme gevallen in dat u naar willekeur kunt worden opgepakt en uitgezet. Nu zal dit zo’n vaart niet lopen, maar wel zullen uitkeringen en subsidies worden stopgezet. Ook het recht tot werken in Nederland(en grote delen van Europa) vervalt daar u niet langer in het bezit bent van een staatsburgerschap.

Zoals u kunt lezen kleven er dus wel degelijk grote nadelen en gevaren aan het zomaar even “Soeverein” worden. Ik raad u daarom ook met klem aan eerst drie keer na te denken alvorens u hetgeen Niburu.nl adviseert in gang zet.

Bron: Urubin.com / Ikclaimmijnnaam.nl

 

 

 

8 gedachten over “Wat is er eigenlijk zo fijn aan soeverein?”

    1. Een paar stellingen kloppen volgens mij niet, gerechtelijke instanties en overheid mag in allerlei situaties prive gegevens van staats burgers delen met particulieren instellingen en bedrijven zonder geheimshoudings plicht.Hun geheimhoudings verplichting die onstaat t.o.v souvereine mensen is bindend en er zijn geen uitzonderingen, wat niet wil zeggen dat zij zich daaraan houden. Ook is het zover ik terug vind niet waar dat je al je rechten in nederland opgeeft met betrekking tot voorzieningen die een verlengde zijn van mensen rechten en wetten die voorzien in verplichtingen die nederland heeft naar mensen die hier verblijven met geboorte recht (nederlanders die geboren zijn in nederland) je geeft als souverein mens je staats burger schap op, maar het verranderd niets aan het feit dat je hier je geboorte recht hebt. Je bent nu eenmaal in nederland geboren dus heb je daar je geboorte recht met of zonder staatsburgerschap. Net zoals de staat der nederlanden het nederlands grond gebied ooit claimde omdat zij souverein is mag je dat als souverein mens ook, en is het discutabel wie eigenaar is van een (nederlandse) plek. Juist als souverein mens heb jij net zoveel recht de infrastructuur te gebruiken op de manier die jij redelijk acht…. met net zoveel recht als dat een staatsburger deze mag gebruiken door de toestemming van de (souvereine) staat en volgens diens regels waaraan zij zich overleverden. Zelfs een uitkering is een geringe compensatie voor alle rijkdommen die uit jou geboorte land zijn geplunderd door de staat, alles wat de staat toe-eigende was nmlk net zo goed van jou. Met je geclaimde naam en souvereiniteit kun je nog steeds een geregistreerde bewoner zijn die een bouwkavel koop en n bouw vergunning aanvraagd, het enige verschil is dat je hem aanvraagt als je eigen persoon, los van het door de staat gelabelde natuurlijk persoon die zich diende te houden aan de regels die voor hen golden vordat ie souverein werd. Op die manier bezitten allerlei landen grond in andere landen waarop hun eigen regels gelden,… meestal dient dit bijv om een consulaat of ambassade te beheren waar anderen niet hun regels kunnen leggen.

    2. de koning is ook souverein, en er zijn zeker geen wetten die hem verbieden in nederland te zijn of die hem ‘uitzetbaar’ maken, Hij mag ook werken in nederland, het zou wat zijn dat je als vrij mens niet mag werken waar je geboren word omdat je geen lid wenst te zijn van (bij de kamer van koophandel ingeschreven) bedrijf ‘staat der nedrlanden’. Ooit is bepaald dat iedereen het recht heeft niet mee te hoeven doen, omdat anders mensen in die tijd nooit hadden geaccepteerd dat de zeggen schap over hun land met geweld was geclaimd, Het is ntrlk ook raar dat ooit zonder duidelijke reden kon worden bepaald dat grond wel van de nieuw gestichte staat is en niet van zn bewoners. Iedereen die logisch nadenkt snapt dat toen de staat er nog niet in deze hoedanigheid was, iedereen evenveel recht van spreken had en evenveel recht had op het claimen van grond als de nieuw gestichte staat zelf…….

    3. het bedrijfs leven delft ongeveer 7.1 miljard per jaar werledwijd aan resources, las ik pas in (het zoveelste) nieuwsartikel. Zij betaalden wel voor de grond (of kregen toestemming van overheden) maar zij betalen niet voor de waarde die zij uit de aarde delven. Als deze 7.1 miljard aan de aarde zou moeten worden (terug) betaald, dan zouden deze landen/bedrijven er geen geld aan kunnen verdienen en dus niet kunnen bestaan. Eigenlijk zijn alle spullen waar jij voor betaald dus al gedeeltelijk van jou omdat het gemaakt is ten koste van (ook) jou wereld, en ten koste van de toekomst van je nageslacht en de resourses die dat nageslacht nodig gaat hebben. Naar eerlijkheid belasting betalen zou in die optiek beteken dat het volk op deze wereld nog behoorlijk wat tegoed heeft van bedrijven en overheden…… Niet betalen is vanuit die optiek dus net zo eerlijk. of zelfs eerlijker tegenover de wereld zelf opzijn minst, ware het niet dat de wereld zelf niet souverein is en geen rechten heeft, behalve in bolivia sinds kort.. daar waren naar ik meen plannen om de natuur een rechtspersoon te maken waar een verplichting tegenover bestaat voor iedereen die haar gebruikt

  1. Een paar stellingen kloppen volgens mij niet, gerechtelijke instanties en overheid mag in allerlei situaties prive gegevens van staats burgers delen met particulieren instellingen en bedrijven zonder geheimshoudings plicht.Hun geheimhoudings verplichting die onstaat t.o.v souvereine mensen is bindend en er zijn geen uitzonderingen, wat niet wil zeggen dat zij zich daaraan houden. Ook is het zover ik terug vind niet waar dat je al je rechten in nederland opgeeft met betrekking tot voorzieningen die een verlengde zijn van mensen rechten en wetten die voorzien in verplichtingen die nederland heeft naar mensen die hier verblijven met geboorte recht (nederlanders die geboren zijn in nederland) je geeft als souverein mens je staats burger schap op, maar het verranderd niets aan het feit dat je hier je geboorte recht hebt. Je bent nu eenmaal in nederland geboren dus heb je daar je geboorte recht met of zonder staatsburgerschap. Net zoals de staat der nederlanden het nederlands grond gebied ooit claimde omdat zij souverein is mag je dat als souverein mens ook, en is het discutabel wie eigenaar is van een (nederlandse) plek. Juist als souverein mens heb jij net zoveel recht de infrastructuur te gebruiken op de manier die jij redelijk acht…. met net zoveel recht als dat een staatsburger deze mag gebruiken door de toestemming van de (souvereine) staat en volgens diens regels waaraan zij zich overleverden. Zelfs een uitkering is een geringe compensatie voor alle rijkdommen die uit jou geboorte land zijn geplunderd door de staat, alles wat de staat toe-eigende was nmlk net zo goed van jou. Met je geclaimde naam en souvereiniteit kun je nog steeds een geregistreerde bewoner zijn die een bouwkavel koop en n bouw vergunning aanvraagd, het enige verschil is dat je hem aanvraagt als je eigen persoon, los van het door de staat gelabelde natuurlijk persoon die zich diende te houden aan de regels die voor hen golden vordat ie souverein werd. Op die manier bezitten allerlei landen grond in andere landen waarop hun eigen regels gelden,… meestal dient dit bijv om een consulaat of ambassade te beheren waar anderen niet hun regels kunnen leggen.

  2. de koning is ook souverein, en er zijn zeker geen wetten die hem verbieden in nederland te zijn of die hem ‘uitzetbaar’ maken, Hij mag ook werken in nederland, het zou wat zijn dat je als vrij mens niet mag werken waar je geboren word omdat je geen lid wenst te zijn van (bij de kamer van koophandel ingeschreven) bedrijf ‘staat der nedrlanden’. Ooit is bepaald dat iedereen het recht heeft niet mee te hoeven doen, omdat anders mensen in die tijd nooit hadden geaccepteerd dat de zeggen schap over hun land met geweld was geclaimd, Het is ntrlk ook raar dat ooit zonder duidelijke reden kon worden bepaald dat grond wel van de nieuw gestichte staat is en niet van zn bewoners. Iedereen die logisch nadenkt snapt dat toen de staat er nog niet in deze hoedanigheid was, iedereen evenveel recht van spreken had en evenveel recht had op het claimen van grond als de nieuw gestichte staat zelf…….

  3. het bedrijfs leven delft ongeveer 7.1 miljard per jaar werledwijd aan resources, las ik pas in (het zoveelste) nieuwsartikel. Zij betaalden wel voor de grond (of kregen toestemming van overheden) maar zij betalen niet voor de waarde die zij uit de aarde delven. Als deze 7.1 miljard aan de aarde zou moeten worden (terug) betaald, dan zouden deze landen/bedrijven er geen geld aan kunnen verdienen en dus niet kunnen bestaan. Eigenlijk zijn alle spullen waar jij voor betaald dus al gedeeltelijk van jou omdat het gemaakt is ten koste van (ook) jou wereld, en ten koste van de toekomst van je nageslacht en de resourses die dat nageslacht nodig gaat hebben. Naar eerlijkheid belasting betalen zou in die optiek beteken dat het volk op deze wereld nog behoorlijk wat tegoed heeft van bedrijven en overheden…… Niet betalen is vanuit die optiek dus net zo eerlijk. of zelfs eerlijker tegenover de wereld zelf opzijn minst, ware het niet dat de wereld zelf niet souverein is en geen rechten heeft, behalve in bolivia sinds kort.. daar waren naar ik meen plannen om de natuur een rechtspersoon te maken waar een verplichting tegenover bestaat voor iedereen die haar gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *