Politici zijn zo geradicaliseerd dat de AIVD ze eigenlijk allemaal zou moeten laten arresteren! Column – BENNY’s DEBUNKER

benjamin-adamah_bewerkt-1
Column – BENNY’s DEBUNKER  Benny’s Debunker is een column van Benjamin Adamah. De eerste Benny’s Debunkers verschenen bij Niburu,inmiddels jaren geleden. De geprinte Debunkers verschijnen in Frontier Life, het nieuwe Green Life Style magazine dat Frontier in januari 2015 lanceert. Online verschijnen Debunkers bij Soulvability.nl en Wanttoknow.nl.Adamah is energie-trainer,cultuurfilosoof en helpt met zijn bedrijf DOOOZz mensen van stralingklachten en slaapproblemen af. Websites: www.dooozz.nl en www.adamah.nl

Column – BENNY’s DEBUNKER

De AIVD gebruikt de volgende definitie voor radicalisering: “Het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect).”

De kidnapping van onze democratie
Het Nederlandse electoraat heeft zich op woensdag 1 juni 2005 uitgesproken over de Europese Grondwet via een referendum. Een ruime meerderheid van 61,5 procent sprak zich uit tegen de Europese Grondwet, terwijl 38,5 procent voor stemde. De opkomst bedroeg 63,3 procent.

Den Haag was, voor de dag waarop gestemd kon worden, al in extreme mate geradicaliseerd. Koste wat kost wilden de politici de democratische rechtsorde om zeep helpen en daarom werden er diverse trucs uit de kast gehaald om Nederland VOOR de Europese grondwet te laten stemmen. Eerder was door de geradicaliseerde vader van Piet Heijn Donner, de Nederlandse grondwet al buiten spel gezet met de invoering van artikel 120. Hierdoor kan geen enkele Nederlander zich nog tijdens een rechtszaak op de grondwet beroepen. Nou ja, het kan wel maar het heeft geen enkele zin. Artikel 120 luidt namelijk: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen. Alleen Finland heeft ook een dergelijke idiote grondwet-blokkade ingebouwd. Maar laten we niet afdwalen en kijken wat Den Haag voor geintjes had bedacht om de Nederlandse stemmer richting VOOR te bewegen, waarmee ze natuurlijk dagelijks het journaal haalden:

• CDA-minister Piet-Hein Donner (Justitie) waarschuwde voor oorlogen en een mogelijke Balkanisering van Europa als het ‘nee’ zou winnen. Ondanks het feit dat geen enkele Europese burger ooit een oorlog zou beginnen en de aspergeteelt sowieso al gebalkaniseerd was omdat anders nog geen hond die dingen uit de grond wilde rukken.

• Europarlementariër Jules Maaten (VVD) blaasde op het laatste moment een tv-spotje voor regionale omroepen af, waarin beelden van Auschwitz en Srebrenica de kiezer moesten aansporen tot een ‘ja’, maar goed dat was te laag onder de gordel.

• D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst (Economische Zaken) verkondigde dat bij een afwijzing in Nederland economisch “het licht uit zou gaan”. Later zei Brinkhorst dat de Europese Grondwet eigenlijk te ingewikkeld is om burgers te vragen er een oordeel over te hebben. Tot op heden weet niemand waar hij het destijds over had.

• Fake-Oppositieleider en grootste draaikont uit de Nederlandse politieke geschiedenis Wouter Bos (PvdA, voorstander van de EU-grondwet) meldde – hoe kan het ook anders – dat Nederland na een ‘nee’ snel opnieuw een referendum moest organiseren met dezelfde vraag.

• CDA-minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken en Overspel) zei dat kiezers bij twijfel het beste thuis kunnen blijven; dit standpunt werd de dag vóór het referendum herhaald door voormalig premier Ruud Lubbers. (Er is een Referendum jongens, maar ga liever niet naar het stemlokaal en kijk of er bijvoorbeeld iets leuks is op TV!)

Klote dus voor Den Haag dat de Nederlanders massaal TEGEN stemden. Net als de Fransen. Maar goed voor dat soort problemen, door politici geschapen, zet je dezelfde politici in om de zaak weer vlot te trekken. En dus werd eerst wat tijd gerekt om de gemoederen te bedaren.

En toen werd de Europese Grondwet omgedoopt in het Verdrag van Lissabon en werd hemel en aarde bewogen om vooral de Nederlandse en Franse kiezers wijs te maken dat het om een heel ander voorstel ging. Wat natuurlijk bullshit bleek op wat show-wissewasjes na die als glijmiddel net noodzakelijk waren de euro-grondwet opgerold in onze kont te wrikken. We trapten er niet in en lieten ons geen appels voor citroenen verkopen en dus zette de extreem geradicaliseerde Jan Peter Balkenende op 13 december 2007 zijn democratieverraders-handtekening onder nog meer totaal macht, voor NIET GEKOZEN dus geradicaliseerde EUROCOMMISSARISSEN.

De AIVD heeft Balkenende nooit gearresteerd hiervoor.

Ook hebben ze hem niet in de gaten gehouden, want al snel zette Balkenende zich in – nu als radicale graaier – voor het belastingontwijken door de elite, tegen 3 keer zijn zelf opgelegde minister-president-salaris. Het nieuwe Europa maakte het namelijk mogelijk te gaan werken bij Ernst en Young voor 450.000 per jaar. 50.000 Meer verdiende onze Jan Peter dan Wouter Bos bij (KPMG), maar verschil moet er zijn ook al behoor je beiden tot de jongste aanwinsten van de krijtstreepmaffia. In VPRO’s Tegenlicht kwam de rol van de krijtstreepmaffia uitgebreid ter sprake. Dat is het conglomeraat van banken, advocatenkantoren en accountants, die de belastingontwijking faciliteert en reguleert. Van de Bahama’s tot de Londense City en van de Kaaiman Eilanden tot de Amsterdamse Zuid-as, overal ter wereld treden ze op. Zo zijn er vier internationale accountant bedrijven, waar iedereen en alles met geld langs moet. Of je nu een multinational bent, of een succesvolle entrepreneur die vooral opereert onder eigen naam; zonder een van deze vier accountancies gaat het niet: Price Waterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young of KPMG. Per jaar verdwijnen gigabedragen via de krijtstreepmaffia ten koste van ons, want tal van multinationals betalen zo geen cent belasting, maar maken wel gebruik van alle voorzieningen die wij met ons belastinggeld betaald hebben. Beter maar geen referendum over houden dus, zullen Balkenende en Bos gedacht hebben…

Weg met denkende, participerende burgers! Verstand op nul en meppen!
De definitie van radicalisering volgens de AIVD is een complete gotspe, een contradictio in terminis en een aanfluiting van zichzelf geworden. De samenleving is zo tot op het merg geperverteerd, gecorrumpeerd en hypocriet geworden dat dit proces alle democratische bedrijvigheid heeft weggevaagd. Als bliksemafleider zet men in op moslimradicalisering. Makkelijk natuurlijk, want geen enkele democraat wil onder de sharia leven en het NOS-journaal helpt je wel om je opinie te radicaliseren door enkel gruwelbeelden van aanslagen door moslimextremisten te laten zien en die van de Israëliërs en Amerikanen weg te moffelen. Van een serieuze democratische rechtsorde is echter al geen sprake meer sinds in 1983 grondwet artikel 120 van kracht werd om grondwet artikelen 1, 20 en 21 buitenspel te zetten voor vooral de belangen van Shell en grootaandeelhouders het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat.

Aldus heeft de ultra-geradicaliseerde Pappa Donner, André Donner met de hulp van de Raad van State, de Staat der Nederlanden en de geradicaliseerde partijen CDA en VVD weten te bewerkstelligen dat bedrijven als Shell / Biliton / Budelco onder de dekmantel van “duurzaamheid” met miljarden euro’s aan overheidssubsidie (ons belastinggeld) via bestrijdingsmiddelen (waaronder Superwolmanzout-Co) tientallen/honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide via geïmpregneerd hout bij de consumenten in huizen en tuinen zijn gedumpt, zonder dat daartegen bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan en mag worden opgetreden.

André Donner heeft dat in de periode vanaf 1967 tot 1971 weten te bewerkstelligen.

Dit met de wetenschap dat dezelfde André Donner in die periode (vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979) lid was van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, betekent dat hij dit ook in die hoedanigheid heeft gedaan, waarmee het Hof van Justitie van de Europese Unie chantabel is geworden voor mensen die NIET geradicaliseerd zijn (democratische Lonely Wolves met juridische kennis).

Net zoals vrije pers in Nederland weer moet worden heroverd door NIET-geradicaliseerde burgers, moet ook de democratie in Nederland nog worden doorgedrukt. In een democratisch Nederland, is immers geen ruimte voor het – om met de AIVD te spreken – “ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect)”, zoals politiek Den Haag zich daar voortdurend schuldig aan maakt. Het geeft de burger terecht een chronisch gevoel van onveiligheid en daar moeten we vanaf. De pogingen daartoe worden talrijker zoals recent de demonstratie van 27 januari 2015 op het Malieveld in Den Haag, voor een democratische en humane samenleving, vrij van geradicaliseerde oligarchen. Helaas werd deze door een zeer radicale Burgemeester Van Aartsen de kop in geramd in weerwil van grondwet artikel 9 dat ons demonstratierecht verleent (op papier) door er zo snel mogelijk ME-ers op te zetten die al zo geradicaliseerd waren dat ze maar wat graag vrouwen met wapenstokken sloegen.

Democratie is het allerlaatste waar een politiek Den Haag en ondersteunende, maar volgens hun eigen definitie extreem geradicaliseerde, AIVD in Nederland op zitten te wachten. Het resultaat is dat elke politieagent met Internet en een IQ boven de 80 inmiddels met een gespleten persoonlijkheid zit opgezadeld: Moeten we grondwet artikel 9 overtreden en ze in elkaar slaan? Of moeten we doen wat de burger die ons met zijn belastingcenten van salaris voorziet van ons mag eisen? Vooral omdat hij duidelijk tegen de radicalisering is, waar wij geloof ik ook voor zijn … eh … Hoe zit het nu eigenlijk? Pure utopie natuurlijk want het wordt altijd de eerste optie. Het lompe doodgewicht overheerst volgens de logica: Wil je onmiddellijk ophouden met je eis voor een humanere samenleving of ik sla je in het belang van je eigen veiligheid in elkaar!! Maar goed, voor een roman die zich in de nabije toekomst afspeelt is het een aardige insteek. Wat jij, Thomas Ross? Je laat het boek bijvoorbeeld beginnen met een agent in gewetensnood die een of andere geradicaliseerde burgemeester ontvoert of zo. Of iemand van de AIVD ontpopt zich ineens als de Nederlandse Edward Snowden en wappert op YouTube met dat stuk dat Rutte voor de nabestaanden geheim wil houden inzake het neerschieten van de MH17. Enfin, dat is aan jou en ik weet nu al, je maakt er vast iets moois van! Het zijn immers tijden die veel inspirerender zijn dan wanneer we in een volmaakte, verzadigde en daarom toch nogal saaie democratie zouden leven. Zelfs al woon je in een huis waarvan al het hout is geïmpregneerd met FREEDOM-arseenzuur en

DEMOCRACY-chroomtrioxide.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artikel 9 Grondwet
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 1 Grondwet
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 21 Grondwet
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22 Grondwet
1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *