De verborgen tsunami

In de geschiedenis van de wereld zijn er veel verwoestende tsunami’s geweest. Momenteel vindt er een nieuwe tsunami plaats in Nederland. Deze tsunami bestaat uit de enorme hoeveelheid elektromagnetische golven of straling waar we momenteel mee worden overspoeld. Deze onzichtbare tsunami is door draadloze technologieën, zoals GSM en UMTS sterk toegenomen. Tot 1996 beperkte de straling zich tot straling van radio en televisies en de straling van militaire installaties, vliegtuigen en het stroomnet, waarbij enkel mensen die hier vlakbij woonden blootgesteld werden aan hoge doses straling.
emstsunami
In 1996 werd GSM geïntroduceerd en in 2015 staan er nu 14.530 GSM-antennes in Nederland. GSM werd gevolgd door de installatie van UMTS-masten, waarvan er ook 14.633 zijn geplaatst. Daarbij kwamen nog eens 558 C-2000 antennes voor de alarmdiensten en grote aantallen WIFI-hotspots. Met 10.479 antennes voor LTE, de nieuwste generatie mobiele telefonie, komt het totaal aantal zenders op meer dan 40.000.
Ook binnenshuis is het aantal zenders toegenomen. Zo hebben veel huishoudens een draadloos modem voor draadloos internet en digitale televisie. Ook hebben veel mensen een draadloze huistelefoon ook wel DECT-telefoon genoemd. Daarnaast kan iedereen “meegenieten” van alle WIFI, DECT en digitenne-straling van alle buren binnen een straal van 300 meter. Tenslotte zijn er nog kleine draagbare zenders zoals iPhones en mobiele telefoons, waarvan er veel in omloop zijn.
wifi defrag bombMet al deze stralingsbronnen, waarvan de meeste 24 uur per dag stralen is de gemiddelde stralingsbelasting per persoon, duizenden malen hoger, dan zo’n 10 tot 15 jaar geleden. In Nederland zijn er vrijwel geen plekken meer waar geen straling en dus geen mobiele telefoonontvangst is.
Vroeger had je in Nederland plekken waar je uitsluitend straling van moeder aarde had in de vorm van het magnetische veld van de aarde en de Schumann-resonantie. Tegenwoordig wordt deze natuurlijke straling vrijwel overal overstemd door kunstmatige straling. Het is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen, dat de mens aan zoveel straling werd blootgesteld en deze straling neemt nog steeds toe.
Wetenschappers en de Overheid houden zich bezig met een stralingslimiet. Onze Overheid, de Gezondheidsraad, baseert zijn normen op de normen van het ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), een privé-instituut en dochter van de WHO (World Health Organisation = een VN-organisatie). Michael Repacholi is daar 15 jaar de baas van geweest. Deze stralingslimiet is volgens wetenschappers veel te hoog.

Kennisplatform EMV: "Straling mogelijk wel schadelijk"
Kennisplatform EMV: “Straling mogelijk wel schadelijk”

Waar mensen zich van bewust zouden moeten zijn is dat iedere keer wanneer zij gebruik maken van een DECT-telefoon, mobiele telefoon of WIFI, zij blootgesteld worden aan straling. Het menselijk lichaam absorbeert een deel van die straling. Sommige masten zenden straling uit binnen het frequentiegebied van hersengolven. Wanneer hersengolven worden verstoord kan er verwardheid of depressiviteit ontstaan of raak je emotioneel in de war. Wanneer de hersenen worden verstoord worden allerlei lichamelijke processen verstoord en kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan.
Wetenschappers zijn het oneens over de stralingslimiet, uitgedrukt in uW/m2 waaraan mensen zonder problemen aan zouden kunnen worden blootgesteld. Door de Bio Initiative Group is bijvoorbeeld een limiet van 1000 uW/m2 aanbevolen in 2007, die in 2012 is bijgesteld naar 3 uW/m2. Een norm van 1000 uW/m2 werd ook aanbevolen in de Conferentie van Salzburg. Dr. Neil Cherry uit Nieuw-Zeeland pleit voor een limiet van 100 uW/m2. De ICNIRP hanteert een veel hogere norm en de Gezondheidsraad in Nederland heeft deze norm nog verder verhoogd. De ICNIRP hanteert een bovengrens van 10.000 uW/m2. De Gezondheidsraad hanteert een bovengrens van 20.000 uW/m2. Nederland is hiermee een land met een van de hoogste stralingslimieten ter wereld!
Wetenschappers bepalen de stralingslimiet m.b.v. literatuur en m.b.v. twee verschilende visies: de materialistische/reductionistische visie en de holistische visie.

HAARP

De materialistische/reductionistische visie maakt gebruik van het opdelen van het probleem in kleinere problemen. De ICNIRP heeft deze visie en heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van fantoompoppen en zakken die gevuld waren met een waterige zoutsubstantie, waarbij zij gekeken hebben naar de opwarming door straling van deze substantie. Er is dus niet gekeken naar de invloed van straling op levende mensen. Opwarming door straling moet beslist vermeden worden. Echter er zijn veel andere aspecten van de invloed van straling, die bij deze onderzoeksmethode niet aan bod zijn gekomen. De in Nederland gehanteerde norm is op basis van dit onderzoek tot stand gekomen.
De holistische visie gaat er van uit, dat het geheel meer is dan de som van de delen, omdat ook de samenhang tussen delen belangrijk kan zijn. In deze visie is ook aandacht voor de complexe elektromagnetische eigenschappen van alles wat leeft en groeit. Wetenschappers met deze visie onderkennen dat vooral het elektrische aspect van straling schadelijk kan zijn, omdat de frequentie van de straling dicht bij de lichaamseigen straling ligt. Door blootstelling aan straling binnen de lichaamseigen straling kan bloed gaan klonteren, waardoor het bloed minder goed in staat is zuurstof te transporteren. Maar ook andere processen in het lichaam kunnen verstoord worden en dit kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen.
Femme enceinte

Verscheidene wetenschappers achten de in Nederland gehanteerde stralingsnormen onverantwoord, omdat de resultaten van veel goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek volkomen genegeerd is. Vooral voor kinderen is de limiet veel te hoog en dit kan volgens wetenschappers gaan leiden tot kanker. Prof Oberfeld in Salzburg heeft zelf onderzoek gedaan en stelt voor een limiet te hanteren van 1 microWatt. De norm van ICNIRP is 10.000.000 microWatt.
Toen Michael Repacholi (voormalig baas van het ICNIRP) werd gevraagd wat hij vindt van het wetenschappelijke onderzoek waarin men uitkomt op een veel lagere stralingsnorm, zei hij zonder argumentatie dat dit onderzoek niet goed is uitgevoerd en dat stralingsklachten “tussen de oren” zitten.

Michael Repacholi. De spin in het web.

De ICNIRP heeft aanbevelingen gekregen van de IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers) en deze overgenomen. Het IEEE heeft in het verleden onderzoeken, die negatieve gezondheidseffecten van straling vertonen genegeerd. Zij hebben in 2006 gepleit voor het verhogen van de stralingslimiet. Wie zitten er in de IEEE? Een vertegenwoordiger van Motorola, de Amerikaanse luchtmacht, Nokia, Alcatel-Lucent, het Amerikaanse leger, France Telecom, Bell en Siemens. De hele raad bestaat volledig uit vertegenwoordigers van de Telecom-industrie en het leger. De soldaten van nu werken veel met apparatuur met elektromagnetische straling. Strengere normen zou het leger belemmeren bij hun operaties.

Auteur: Annette Schaap

DE VERBORGEN TSUNAMI – deel 1
Deel 1 van de beste en meest complete documentaire die te vinden is over stralingterreur in Nederland

5 gedachten over “De verborgen tsunami”

 1. Is straling van draadloze communicatiesytemen gevaarlijk voor de gezondheid?
  Dit onderwerp werd uitstekend behandeld door Professor Luc Verschaeve, bioloog en wetenschapper aan het Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid(Brussel)& Universiteit Antwerpen, tijdens het congres Stralingen en Kanker. “Feiten en vermoedens”, ingericht door de stichting tegen Kanker in het ICC te Gent op 12 oktober laatst leden.

  Het voor of tegen zijn van deze vraag is afhankelijk van de spreker en zijn eventuele broodheer. Binnen het Elektromagnetische Spectrum, is de frequentie bepalend voor het al dan niet ioniserend zijn van de straling. Bovendien moeten we aanvaarden dat extrapollatie van effecten van frequentie en van vermogen over het spectrum niet bruikbaar zijn.
  Waarom zijn er zoveel verdeelde meningen ! Hoge vermogens van elektromagnetische straling, veroorzaken thermische effecten. Deze effecten zijn geen groot gezondheidsprobleem, omdat de beschermingen ertegen afdoende bekent zijn. Voor het effect van lage dosissen elektromagnetische straling in het niet ioniserende spectrum is men het er algemeen over eens dat de effecten onbelangrijk zijn. Proeven in vitro. Hier bestudeert men de effecten van een agens (hier straling),
  de gekweekte cellen missen de normale omgeving waardoor ze anders reageren. Zulke proeven kunnen dan ook nooit een uitsluitsel geven.
  Anderzijds geven epidemiologische onderzoeken nooit een bewijs, en zijn slechts een onbewezen vermoeden.
  Resultaten van één of enkele studies zijn ontoereikend, en zijn geen bewijs.
  De resultaten van meerdere studies mag geen mathematisch gemiddelde zijn, want misschien legt die ene afwijkende studie, wel de vinger op de zwakke plek. Er zijn vele andere oorzaken die te maken hebben met het experimenteel protocol. Ook is de dubieuse rol van de media niet te onderschatten, men legt foutieve accenten om goed verkoopbaar te zijn.

  Persoonlijk voeg ik hier volgende aan toe, ter bevestiging.
  Vooraleer men publicaties kan doen in de bekende wetenschappelijke tijdschriften, dient de publicatie getoetst te zijn aan een kwaliteitsonderzoek, Europa regulariseert dit voor België met BELAC, voorzien van een mondiale wederzijdse erkenning.
  Elk onderzoek moet bewijzen, dat de gebruikte eenheden herleidbaar zijn naar de nationale en internationale standaarden. Daarnaast dient elke stelling onderbouwd te zijn door een onzekerheidsbepaling met een bijbehorend betrouwbaarheidsinterval.
  Dit onderzoek is niet vrijblijvend, de werkwijze is bepaald in europeese richtlijnen. De onzekerheden bij bio-beproeving halen zelden hoge waarden. ±50%voor k=2 (~95%). Dergelijke resultaten kunnen met dezelfde basisgegevens evengoed tot een tegengesteld resultaat komen. Het is belangrijk dat men alleen experimenten valideerd met een ondubbelzinnige onzekerheid.

  Effecten van niet ioniserende elektromagnetische straling afkomstig van communicatiesystemen.
  De ‘believers’ geven meestal vier effecten van schadelijkheid.
  In geen enkel van deze domeinen is er enig bewijs.
  1 Genetische effecten.
  Evaluatie van de literatuur leert ons dat er vermoedelijk geen rechtstreeks of onrechtstreeks effect is, tenzij de thermische omstandigheden. Enkele studies zaaien twijfel, en daarom is er geen definitief negatief besluit mogelijk.
  2 Effecten op de bloed-hersen barriere.
  De betekenis hiervan is uitvoerig toegelicht in EOS van deze maand.
  Het effect is aangetoond voor hoge (thermische) blootstelling, maar dit is niet extrapolleerbaar naar de vermogens toegepast voor mobiele telefonie.
  3 Neurologische aandoeningen
  Effecten voor Alzheimer zijn (op dit ogenblik) beslist tegengesproken, er zijn zelfs studies die een beschermend effect tegen Alzheimer suggereren.
  4) Kanker.
  Er is veel onderzoek gebeurt, het merendeel is negatief, maar er blijven enkele positieve vaststellingen over! De algemene perceptie is ondergebracht in een IARC classificatie, wegens het ontbreken van ernstige lange termijn studies.
  De groep 2B mag men echter niet over-interpreteren, want daar zijn benzinnedamp en cafeïne eveneens ondergebracht. We liggen toch niet wakker van het drinken van koffie.
  Besluit
  De spreker kwam tot het besluit, dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat straling voor communicatiedoeleinden gevaarlijk is voor de gezondheid, maar er is nog veel werk om de onzekerheden te verkleinen.

  Andere onderwerpen en sprekers tijdens dit congres:
  Medisch gebruik van ioniserende straling en kankers. Professor W. De Neve
  Natuurlijke en kunstmatige ultravioletstralen en kankers. Professor M Garmyn
  Bestralen van voedsel (bewaren – bereiden) Mr D Lemaitre

  Frans Verheyden

 2. 60 jaar geleden hadden we het helemaal uitgevonden, een fantastisch materiaal: asbest!! We weten inmiddels wat het doet…

  Straling kan nooit goed voor je zijn, we zullen het over 60 jaar weten…

  1. We leven al duizenden jaren met kaarslicht en gelijkaardige electromagnetische straling van zon en em-straling uit de cosmos, Met niveaus die veel hoger zijn dan het menselijk aanbod.
   Deze electromagnetische straling is een must om te kunnen leven op aarde.
   Maak aub een verschil tussen astrologie en wetenschap.
   Vriendelijke groeten
   Frans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *